Willa Lido Willa Lido Willa Lido
Willa Lido

Mapa dojazdu

Kontakt

HOTEL LIDO **

84-141 Jurata

ul. Wojska Polskiego 26

woj. pomorskie

 

tel: +48 (58) 675 25 54

      +48 (58) 675 29 13

fax: +48 (58) 675 28 80

 

Recepcja:

recepcja@hotel-lido.pl

Dział rezerwacji:

rezerwacja@hotel-lido.pl

 

 

nr konta: Bank Millenium S.A. 

07 1160 2202 0000 0000 6194 6042

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTELU LIDO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Hotel Lido Kazimierz Okrój,
ul. Wojska polskiego 26, 84-141 Jastarnia /Jurata

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie
usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną
przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.
3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres
przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które
z tych zdarzeń nastąpi później,
- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie
zostaną trwale usunięte.
5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Goście hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do
danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres recepcja@hotel-lido.pl.pl za pomocą
którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku
rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z
dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje
profilowania.
9. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Lido dostępna jest na stronie internetowej
www.hotel-lido.pl
Dyrekcja Hotelu Lido